http://www.rabarafting.ecom.com.pl/

Regulamin wypożyczalni kajaków


1. Sprzęt  znajdujący się w wypożyczalni Raba Rafting jest jej własnością.

2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym w załączniku.

3.  Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a także osoby niepełnoletnie.

4.  Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego druku wypożyczenia sprzętu, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania druku na wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi za niego pełną odpowiedzialność materialną.

5.  Wypożyczający przed wypożyczeniem zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym stwierdza iż najmuje sprzęt na własną odpowiedzialność i ryzyko i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wypożyczalni.

6.  Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

7.  Sprzęt zwracany do Wypożyczalni winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający poniesie koszty określone w cenniku.

8.  Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.

9.  Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% stawki godzinowej za każdą godzinę zwłoki.
10.  Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.

11.  Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.